Yazım Kuralları

Hakemli Akademik Dergi

 1. Eserlerde kullanılacak yazı fontu “Calibri” ve yazı büyüklüğü “12”dir.
 2. Sayfa kenarları her bir taraftan 3 cm. boşluk bırakılacak şekilde ayarlanacaktır.
 3. Satırlar arasında 1,5 satır, paragraflar arasında önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılacaktır.
 4. Paragraf başları 1,25 cm içeriden başlayacaktır.
 5. Satırlar her iki yana yaslanarak yazılacaktır.
 6. Başlıklarda numaralandırma sistemi kullanılacaktır (1., 1.1., 1.1.1., …).
 7. Ana başlıklar satır başında, tamamı büyük olacak şekilde koyu renkli yazılacaktır.
 8. Alt düzey başlıklar satır başında her kelimenin baş harfi büyük olacak şekilde koyu renkli yazılacaktır.
 9. Şekiller, tablolar, grafikler, eşitlikler ayrı ayrı numaralandırılacak ve isimlendirilecektir. İsimler üst tarafta, kaynak alt tarafta yer alacaktır.
 10. Metin içi referans gösterilmesinde ve kaynakçanın hazırlanmasında APA Yazım Kılavuzu esas alınacaktır.Metin içi gösterimlere örnekler:Tek yazarlı eserler      Topcu’ya (2015) göre…… belirtilmektedir (Topcu, 2015).İki yazarlı eserler        Topcu ve Basım (2015) tarafından …

  … kabul edilebilir (İnce ve Topcu, 2017).

  Üç veya daha fazla yazarlı eserler     Topcu ve arkadaşları (2017) …

  … ifade edilmektedir (Topcu ve ark., 2017).

  Aynı yazar(lar)ın aynı yıl içerisindeki eserleri harf kullanılarak ayrıştırılmalıdır.

  … ifade edilmektedir (Topcu ve ark., 2015, 2017).

   

  Aynı yazar(lar)ın aynı yerde referans gösterilmesi durumunda eserlerin yılları virgül (,) kullanılarak ayrılmalıdır.

  … ifade edilmektedir (Topcu, 2015a, 2015b).

  Aynı yerde birden fazla eserin referans verilmesi durumunda eserler noktalı virgül (;) ile ayrılmalıdır.

  … ifade edilmektedir (Topcu, 2015a; Topcu ve ark., 2017).

  Metin içinde referans verilen eserlerin tamamı eserin sonunda kaynakça başlığı altında derlenmelidir. Kaynakların yazılmasına satır başından başlanmalı, ikinci satır 1 cm. içeriden takip etmeli, satır arasında boşluk bırakılmamalı ve iki yana yaslanmalıdır.

  Tek yazarlı eserlerin gösterilmesi

  Makale: Topcu, M. K. (2013). Kamuda İç Kontrol Sisteminin COSO Modeli Bağlamında Taşrada Uygulanabilirliği: İhalelerde Uygulanmasına Yönelik İki Vaka Analizi. Sayıştay Dergisi, 91, 6-31.

  Kitap: Gün, H. (2011). Çalışma Ortamında Psikolojik Taciz İşyeri Sendromu (Mobbing/Bullying). Ankara: Lazer Yayınları.

  Editörlü Kitap: Topcu, M. K. (Der.)(2018). Mobbing ile Mücadele. Ankara: Mobbingder Yayınları.

  Kitap Bölümü: Şahin, N. H. (2013). Stres ve stres yönetimi. İçinde: Ü. Sığrı ve S.  Gürbüz (Der.) Örgütsel davranış (ss. 217-300). İstanbul: Beta Yayınları.

  Bildiri: Topcu, M. K. (2015). Psikolojik Sözleşme Algısının Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: KOBİ’lerde Bir Araştırma, 14. İşletmecilik Kongresi, 7-9 Mayıs, Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

  Lisansüstü Tez: Topcu, M. K. (2015). Çalışanların Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşleşme ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Psikolojik Sözleşme Algısının Rolü. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Savunma Bilimleri Enstitüsü, Kara Harp Okulu, Ankara.

  İki yazarlı eserlerin gösterilmesi

  Makale: Topcu, M. K. ve Basım, H. N. (2015). Kavramsal Bağlamı ve Olası Tartışma Alanlarıyla Psikolojik Sözleşme: Bir Gözden Geçirme Çalışması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(2), 83-103.

  Kitap: Schuler, R. S. ve Jackson, S. E. (1999). Strategic Human Resource Management. Malden, MA, ABD: Blackwell Publishing.

  Editörlü Kitap: Sığrı, Ü.  ve Gürbüz, S. (Der.). (2013). Örgütsel Davranış. İstanbul: Beta Yayınları.

  Kitap Bölümü: Çetin, F. ve Basım, H. N. (2013). Örgütte Bireysel Farklılıklar, Kişilik ve Değerler. İçinde: Ü. Sığrı ve S.  Gürbüz (Der.) Örgütsel Davranış (ss. 94-140). İstanbul: Beta Yayınları.

  Bildiri: Topcu, M. K. ve Ocak, M. (2012). Psikolojik Sermayenin Tükenmişlik Algısı Üzerine Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü: Türkiye ve Bosna-Hersek Sağlık Çalışanları Örneği. 20. Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 24-26 Mayıs, İzmir.

  Üç ya da daha fazla yazarlı eserlerin gösterilmesi

  Makale: Topcu, M. K., Gursoy, A. ve Gurson, P. (2015). The Role of the Servant Leadership on the Relation between Ethical Climate Perception and Innovative Work. European Research Studies, 18(1), 67-85.

  Kitap: Abisel, N., Arslan, U.T., Behçetoğulları, P., Karadoğan, A., Öztürk, S.R. ve Ulusay, N. (2005). Çok Tuhaf Çok Tanıdık. İstanbul: Metis.

  Kitap Bölümü: Becker, B. E., Huselid, M. A., Pickus, P. S. ve Spratt, M. E. (1999). HR as a Source of Shareholder Value: Research and Recommendations. İçinde: R. S. Schuler ve S. E. Jackson (Der.). Strategic Human Resource Management (ss. 231-240). Malden, MA, ABD: Blackwell Publishing.

  Bildiri: Eroğlu, A., Topcu, M. K. ve Basım, H. N. (2014). Bireylerin Yenilikçi Davranış Algılamalarının Çalışma Arkadaşları ile Çatışma ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkileri, 21.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 22-24 Mayıs, Selçuk Üniversitesi, Konya.